Steun ons

Voor de uitvoering van de projecten heeft Stichting Belajar Yuk donaties nodig. U kunt bijvoorbeeld via :

  • een schoolproject,
  • een eenmalige gift of donatie,
  • een periodieke schenking of
  • een nalatenschap bijdragen in de doelstelling van Stichting Belajar Yuk. 

Deze mogelijkheden worden nader toegelicht en tevens wijzen wij u op de fiscale voordelen van schenken aan een goed doel. 

1. SCHOOLPROJECTEN OF ANDERE LEUKE IDEEËN

In de afgelopen jaren hebben we regelmatig vragen gekregen van scholen en of scholieren  voor ondersteuning bij speciale schoolprojecten. Hierbij wordt door allerlei acties geld  ingezameld en leren de kinderen over Indonesië en hoe de kinderen daar leven en naar school  gaan. Wij ondersteunen graag hierbij. Vul het contactformulier in en wij reageren zo spoedig mogelijk.

2. EEN EENMALIGE GIFT OF DONATIE

Het gaat niet alleen om grote bedragen, elke donatie is welkom. Heeft u een speciale reden  om te geven laat het ons weten, wij zorgen graag voor een vermelding op onze website. Dit is  uiteraard ook voor bedrijven mogelijk. Er zijn diverse manieren om een donatie te doen :  Voor u en voor ons is de online-donatie de meest makkelijk methode.

Uiteraard kunt u ook uw gift overmaken op rekeningnummer NL51 RABO 0136.8315.08 t.n.v. Stichting Belajaryuk, Tilburg.

Met een eenmalige schenking van een geldbedrag aan Stichting Belajaryuk kunt u fiscaal uw  voordeel mee doen. Stichting Belajaryuk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geven aan een goed doel, dat door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Het dagafschrift van uw bank of een kwitantie dient als bewijs voor de fiscus.

Dergelijke schenkingen zijn aftrekbaar in box 1: inkomsten uit werk en woning. Een schenking valt namelijk onder de zogenaamde persoonsgebonden aftrek. Indien u gedurende het gehele kalenderjaar een partner heeft, worden de giften samengevoegd. De grondslag van de giftenaftrek is het zogenaamde verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het gezamenlijke bedrag van het inkomen uit werk en woning, het inkomen uit aanmerkelijk belang en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen, verminderd met eventuele aftrekposten.

Voor het fiscale voordeel gelden drempels en maxima. U dient minimaal 1% van het 'verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek' (met een minimum van 60 euro) te schenken om voor aftrek in aanmerking te komen. Maximaal mag u 10% van het 'verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek' in aftrek brengen. Indien u een partner heeft wordt bij de bepaling van de giftendrempel en het giftenmaximum het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek in aanmerking genomen. 

3. EEN PERIODIEKE SCHENKING

Als u overweegt om Stichting Belajaryuk enkele jaren achter elkaar te steunen dan is een  periodieke schenking fiscaal aantrekkelijker dan (meerdere) eenmalige giften. Periodieke  schenkingen zijn namelijk volledig aftrekbaar. Terwijl eenmalige giften slechts aftrekbaar  wanneer ze meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen.
Een periodieke schenking is volledig aftrekbaar als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden : 

  • Het goede doel moet een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn : Stichting Belajaryuk is een ANBI.
  • De schenking moet worden vastgelegd in een notariële akte (akte van schenking)
  • U schenkt ieder jaar hetzelfde vaste bedrag
  • U doet dit ten minste 5 opeenvolgende jaren*

* u kunt ook kiezen voor een schenking voor onbepaalde tijd. Na de minimumlooptijd van 5  jaar kunt u de schenking op elk gewenst moment stopzetten. Voordeel hiervan is dat u na 5 jaar geen nieuwe akte hoeft te laten op te stellen. 

4. NALATENSCHAPPEN/LEGATEN

Als u besluit een deel van uw nalatenschap te bestemmen voor Stichting Belajaryuk dan biedt  u kansarme kinderen scholing en onderwijs en daarmee een betere toekomst. U kunt Stichting  Belajaryuk op twee manieren opnemen in uw testament: als legataris of als erfgenaam. 

Legataris

Als u Stichting Belajaryuk benoemt tot legataris, dan bepaalt u dat Stichting Belajaryuk  uit uw nalatenschap een legaat ontvangt. Dat is een specifiek omschreven bedrag of  goed. Als het gaat om een materieel goed dat van nut is binnen onze doelstellingen  (bijvoorbeeld onderwijsmaterialen) dan zorgen wij er voor dat het ter plaatse komt. Een  andere mogelijkheid is dat het wordt verkocht en dat vervolgens het geld ten goede komt aan Stichting Belajaryuk.

Erfgenaam

Bij een erfstelling kunt u in uw testament bepalen dat Stichting Belajaryuk, alleen of samen met anderen, erfgenaam van uw nalatenschap wordt. U kunt zelf bepalen op welk percentage van uw nalatenschap een erfgenaam straks recht heeft. De wet ziet erfgenamen juridisch als opvolgers van de overledene. Ze erven de lusten én de lasten. Een erfgenaam is dus ook aansprakelijk voor eventuele schulden van de overledene. Om te voorkomen dat Stichting Belajaryuk als erfgenaam aansprakelijk wordt gesteld voor schulden die groter zijn dan de baten van de nalatenschap, is Stichting Belajaryuk statutair verplicht om nalatenschappen alleen ‘beneficiair’ te aanvaarden. Dit betekent dat de nalatenschap alleen aanvaard hoeft te worden als Stichting Belajaryuk er daadwerkelijk geld aan overhoudt.

Geen erfbelasting

Als u besluit een deel van uw nalatenschap te bestemmen voor Stichting Belajaryuk dan is er geen erfbelasting verschuldigd over de baten uit uw nalatenschap. Daarbij maakt het niet uit of de baten bescheiden of omvangrijk zijn en of het nu gaat om een legaat of een erfstelling.

Een deel van uw nalatenschap schenken aan een goed doel is een weloverwogen keuze. Wij kunnen begrijpen dat u graag wilt weten wat er precies gebeurt met uw nalatenschap. Graag licht wij u onze werkwijze toe of overleggen we over een specifiek doel. 

Indien u vragen heeft over eenmalige donaties, periodieke schenkingen of schenking vanuit  uw nalatenschap, neem dan contact met ons op via +31622800441 of het contactformulier op deze website.

Voor meer informatie kijk op de site van de Belastingdienst.